Standpunten politiek Breda

Sinds de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 peilt onze werkgroep regelmatig standpunten en stemgedrag van de Bredase politiek. Onderstaand een overzicht...

 


Verkiezingen 2014

Verkiezingen 2018

Mei 2018

December 2018

GroenLinks was een sterk voorstander van verkabeling, en had in het verkiezingsprogramma van 2014 het volgende opgenomen:
"Van straling, of het nu van GSM, UMTS of hoogspanningslijnen komt, is nog veel onbekend over de mogelijke effecten van langdurige blootstelling. Zolang niet bewezen is dat straling onschadelijk voor de gezondheid is, zet Breda in op het minimaliseren van risico's voor de volksgezondheid. Nieuwe zendmasten op openbare gebouwen en scholen zijn niet wenselijk. Hoogspanninglijnen in bewoonde gebieden worden onder de grond gebracht."

Ook in 2018 bleef GroenLinks zich sterk maken voor verkabeling. In het verkiezingsprogramma was opgenomen:
"Breda spant zich in om de hoogspanningsleidingen in de bewoonde gebieden (Haagse Beemden en de Wisselaar) onder de grond te brengen."

GroenLinks kwam met een raadsvoorstel om de door het college beloofde verkabeling ook formeel te bevestigen. Een geweldig initiatief.

In het najaar van 2018 kwam het college met het voorstel om de begroting voor 2019-2022 te wijzigen, en toch geld uit te trekken voor de verkabeling van de 150 kV. Op 13 december stemde de gemeenteraad unaniem in, met dit voorstel.

"D66 Breda zet zich in voor de gezondheid van haar burgers en zal het college vragen zich maximaal in te spannen om verkabeling van het traject in de Haagse Beemden mogelijk te maken. Daarvoor dient een verantwoorde financiële constructie gevonden te worden, met een bijdrage van de provincie of een slimme verrekening met Tennet."

D66 staat nog steeds achter het standpunt van vier jaar geleden, en meldt: "Breda heeft een haalbaarheidsonderzoek gedaan, waarin naast financiële middelen ook gekeken wordt naar de technische mogelijkheden. Binnenkort wordt dat onderzoek met de Gemeenteraad besproken. D66 kijkt daarnaar uit, want D66 wil graag dat de verkabeling van het traject in de Haagse Beemden en de Hoge Vught mogelijk wordt. Als er een gedegen voorstel ligt, waarin ook de technische mogelijkheden zijn meegenomen, zou D66 daar positief tegenover staan."

Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd. Er ligt een financieringsvoorstel waarin de gemeente Breda slechts 15 procent van de kosten hoeft te betalen (maximaal drie miljoen euro). Toch stemde D66 tegen het raadsvoorstel om te gaan verkabelen.

Wethouder De Beer (D66) vond het voorstel van GroenLinks slecht, omdat de financiering daarin pas per 2022 compleet is. Maar... Het college heeft voor de periode tot en met 2022 helemaal geen geld uitgetrokken voor verkabeling. Dus, hoe kan een voorstel met late financiering, nu slechter zijn dan helemaal geen financiering? En als het college 2022 te laat vindt, waarom heeft het dan niet zelf geld gereserveerd op de begroting?


De VVD liep niet warm voor verkabeling. De woordvoerster van de fractie: "De VVD twijfelt aan het geclaimde gezondheidsrisico."

Binnen de VVD is het hoogspanningsdossier recent overgedragen aan een ander raadslid. Een wijziging van het standpunt valt op korte termijn niet te verwachten. Het raadslid moet zich eerst nog inlezen in de materie, en meldt: "Op dit moment hebben andere onderwerpen prioriteit."

De VVD stemde tegen het raadsvoorstel om te gaan verkabelen.

Ook de SP was een sterk voorstander van verkabeling: "De SP-fractie in Breda vindt dat er geen onnodige gezondheidsrisico's rond hoogspanningsleidingen genomen moeten worden. Er staan in Breda nu te veel woningen binnen de daarvoor geldende risicoafstand tot die 150kV-leidingen. Als verkabeling de beste oplossing is moet dat zeker gebeuren."

De SP heeft niet gereageerd op onze vragen over het huidige standpunt, maar maakte al snel duidelijk nog steeds achter verkabeling te staan.

De SP was één van de mede-indieners van het raadsvoorstel, om de door het college beloofde verkabeling ook formeel te bevestigen.

Het CDA stond positief tegenover een oplossing voor de hoogspanningsknelpunten, maar worstelde met de vraag "welke middelen er beschikbaar zijn en welke prioriteiten er gesteld kunnen worden."

Tijdens een politieke avond in de wijk, eind februari 2018, gaf het CDA aan nu niets meer te voelen voor verkabeling: "Een gemeentelijke bijdrage van 3,3 miljoen euro? Daar kunnen we wel een betere bestemming voor bedenken, binnen of buiten de wijk."

Een leuke verrassing voor onze werkgroep: het CDA was één van de mede-indieners van het raadsvoorstel, om de door het college beloofde verkabeling ook formeel te bevestigen.

De PvdA worstelde ook met de hoge kosten (toen geschat op zo'n 12,7 miljoen euro): "Bij de PvdA is zeker aandacht voor de hoogspanningsknelpunten, wij hebben hier zowel in 2011 als bij de Structuurvisie vragen over gesteld. De PvdA is voor verkabeling van het traject in de Haagse Beemden, maar daarvoor zal dan wel een goede financiële constructie gevonden moeten worden, bijvoorbeeld met provinciale bijdrage of een regeling met Tennet."

De van de gemeente gevraagde bijdrage was verlaagd van 12,7 naar maximaal 3 miljoen euro, maar de PvdA heeft nog steeds bedenkingen bij de kosten: "Wij pleiten voor leefbare buurten en een gezond leven. Bij de invoering van de omgevingswet willen we dat duurzaamheid en gezondheid (en ook overlast en veiligheid) voorop staan en dat bewoners echte invloed hebben op plannen. Uit deze uitgangspunten vloeit voort dat de PvdA voor verkabeling is. Het geld moet er natuurlijk wel zijn om dit te doen maar als het college daarvoor een financieel verantwoord voorstel doet is dat het geval."

De PvdA stemde tegen het raadsvoorstel om te gaan verkabelen.

Het standpunt van Breda '97 was ons anno 2014 niet bekend.

"Uiteraard mag u ervan uitgaan dat Breda ’97 voor verkabeling is. Het voornemen om de huidige bovengrondse lijnen ondergronds te brengen lijkt ons een juiste keuze. Naast argumenten van gezondheid; het buitengebied van de Haagse Beemden, waar veel geld in is gestopt, wordt ook visueel ontsierd door deze masten."
De partij benadrukt dat een project als dit: "altijd wel een samenspel is tussen inwoners en bestuur, waarbij rekening gehouden dient te worden met de menselijke maat die Breda '97 al 21 jaar nastreeft."

Breda '97 stemde tegen het raadsvoorstel om te gaan verkabelen.

De partij 50Plus deed pas in 2018 voor het eerst mee met de gemeenteraadsverkiezingen.

Van 50Plus hebben wij voorafgaand aan de verkiezingen geen standpunt vernomen.

50Plus stemde tegen het raadsvoorstel om te gaan verkabelen.