Standpunten politiek Breda

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 vroeg onze werkgroep de Bredase politiek om standpunten. Toentertijd waren bijna alle fracties voor het verkabelen van de hoogspanningslijnen, in de woonwijken (al hadden sommige partijen wel bedenkingen bij de toen nog hoge kosten). Vier jaar later staan de masten er nog steeds. Waren het loze verkiezingsbeloften?

Nee, van gemeentelijke onwil is geen sprake (zie ook Verkabeling, waarom niet eerder?).

Kort samengevat; direct nadat er een college was gevormd, ging toenmalig wethouder Akinci (GroenLinks) voortvarend aan de slag met een verkabelingsplan. Hij vroeg TenneT een quick scan uit te voeren, van de verkabelingsmogelijkheden. Maar in augustus 2014 nam minister Kamp een besluit, dat alle bovengrondse hoogspanningslijnen tussen Roosendaal, Breda en Geertruidenberg overbodig maakte. Verkabeling was niet meer nodig.

In juli 2017 draaide de minister zijn besluit terug. De bovengrondse lijnen bleven staan. Als 'doekje voor het bloeden' gaf de minister Breda wel een pilot-status bij de verkabelingsregeling. Wethouder De Beer (D66) pakte het verkabelingsdossier op, en binnenkort wordt de uitkomst van een haalbaarheidsstudie verwacht. In de aanloop daar naartoe informeerden wij naar de huidige standpunten...

 


Standpunt in 2014

Standpunt in 2018

GroenLinks was een sterk voorstander van verkabeling, en had in het verkiezingsprogramma van 2014 het volgende opgenomen:
"Van straling, of het nu van GSM, UMTS of hoogspanningslijnen komt, is nog veel onbekend over de mogelijke effecten van langdurige blootstelling. Zolang niet bewezen is dat straling onschadelijk voor de gezondheid is, zet Breda in op het minimaliseren van risico's voor de volksgezondheid. Nieuwe zendmasten op openbare gebouwen en scholen zijn niet wenselijk. Hoogspanninglijnen in bewoonde gebieden worden onder de grond gebracht."

Ook in 2018 blijft GroenLinks zich sterk maken voor verkabeling. In het verkiezingsprogramma is opgenomen:
"Breda spant zich in om de hoogspanningsleidingen in de bewoonde gebieden (Haagse Beemden en de Wisselaar) onder de grond te brengen."

"D66 Breda zet zich in voor de gezondheid van haar burgers en zal het college vragen zich maximaal in te spannen om verkabeling van het traject in de Haagse Beemden mogelijk te maken. Daarvoor dient een verantwoorde financiŽle constructie gevonden te worden, met een bijdrage van de provincie of een slimme verrekening met Tennet."

D66 staat nog steeds achter het standpunt van vier jaar geleden, en meldt: "Breda heeft een haalbaarheidsonderzoek gedaan, waarin naast financiŽle middelen ook gekeken wordt naar de technische mogelijkheden. Binnenkort wordt dat onderzoek met de Gemeenteraad besproken. D66 kijkt daarnaar uit, want D66 wil graag dat de verkabeling van het traject in de Haagse Beemden en de Hoge Vught mogelijk wordt. Als er een gedegen voorstel ligt, waarin ook de technische mogelijkheden zijn meegenomen, zou D66 daar positief tegenover staan."

De VVD liep niet warm voor verkabeling. De woordvoerster van de fractie: "De VVD twijfelt aan het geclaimde gezondheidsrisico."

Binnen de VVD is het hoogspanningsdossier recent overgedragen aan een ander raadslid. Een wijziging van het standpunt valt op korte termijn niet te verwachten. Het raadslid moet zich eerst nog inlezen in de materie, en meldt: "Op dit moment hebben andere onderwerpen prioriteit."

Ook de SP was een sterk voorstander van verkabeling: "De SP-fractie in Breda vindt dat er geen onnodige gezondheidsrisico's rond hoogspanningsleidingen genomen moeten worden. Er staan in Breda nu te veel woningen binnen de daarvoor geldende risicoafstand tot die 150kV-leidingen. Als verkabeling de beste oplossing is moet dat zeker gebeuren."

De SP heeft nog niet gereageerd op onze vragen over het huidige standpunt.

Het CDA stond positief tegenover een oplossing voor de hoogspanningsknelpunten, maar worstelde met de vraag "welke middelen er beschikbaar zijn en welke prioriteiten er gesteld kunnen worden."

Tijdens een politieke avond in de wijk, eind februari 2018, gaf het CDA aan nu niets meer te voelen voor verkabeling: "Een gemeentelijke bijdrage van 3,3 miljoen euro? Daar kunnen we wel een betere bestemming voor bedenken, binnen of buiten de wijk."

De PvdA worstelde ook met de hoge kosten: "Bij de PvdA is zeker aandacht voor de hoogspanningsknelpunten, wij hebben hier zowel in 2011 als bij de Structuurvisie vragen over gesteld. De PvdA is voor verkabeling van het traject in de Haagse Beemden, maar daarvoor zal dan wel een goede financiŽle constructie gevonden moeten worden, bijvoorbeeld met provinciale bijdrage of een regeling met Tennet."

De PvdA meldt nog steeds voor verkabeling te zijn: "Wij pleiten voor leefbare buurten en een gezond leven. Bij de invoering van de omgevingswet willen we dat duurzaamheid en gezondheid (en ook overlast en veiligheid) voorop staan en dat bewoners echte invloed hebben op plannen. Uit deze uitgangspunten vloeit voort dat de PvdA voor verkabeling is."
Nu de Tweede Kamer akkoord is gegaan met de verkabelingsregeling ziet de partij geen onoverkomelijke financiŽle bezwaren meer: "Het geld moet er natuurlijk wel zijn om dit te doen maar als het college daarvoor een financieel verantwoord voorstel doet is dat het geval."

Het standpunt van Breda '97 was ons anno 2014 niet bekend.

"Uiteraard mag u ervan uitgaan dat Breda í97 voor verkabeling is. Het voornemen om de huidige bovengrondse lijnen ondergronds te brengen lijkt ons een juiste keuze. Naast argumenten van gezondheid; het buitengebied van de Haagse Beemden, waar veel geld in is gestopt, wordt ook visueel ontsierd door deze masten."
De partij benadrukt dat een project als dit: "altijd wel een samenspel is tussen inwoners en bestuur, waarbij rekening gehouden dient te worden met de menselijke maat die Breda '97 al 21 jaar nastreeft."

Van Trots op Nederland hebben in 2014 geen standpunt vernomen.

Trots en Ouderen Politiek Actief Breda gaat het in te nemen standpunt bespreken met de fractie, en komt daar nog op terug.

Raadslid Cees van der Horst van de BOB meldde als standpunt van zijn partij:
- nimmer mag de gezondheid van bewoners in gevaar komen
- er had wat meer actie kunnen komen inzake dit dossier van het college
- met de meeste spoed moet dit probleem aangepakt worden
- in het verkiezingsprogramma van BOB is dit probleem opgenomen.

Anne 2018 huldigt de BOB nog steeds dezelfde standpunten. De partij meldt verkabeling "hoog op de agenda" te hebben staan.

De Volkspartij Breda is in 2016 ontstaan, nadat Jamal El Kadouri (SP), Basile Lemaire (CDA) en Pauline Ruijs (Breda '97) zich afsplitsten van hun partijen.

De Volkspartij Breda heeft nog niet gereageerd op onze vragen.

Volmondig Ja is in 2017 ontstaan, nadat de CDA-leden Elbertse en Groeneweg zich van hun partij afsplitsten.

Volmondig Ja staat positief ten opzichte van de verkabeling om bovengrondse lijnen ondergronds te brengen. Gezondheid staat bij Volmondig Ja voorop. Wij zijn blij dat minister Kamp Breda de pilotstatus heeft toegekend. De kosten van maximaal 3,3 miljoen euro moeten wel door de gemeenteraad beschikbaar worden gesteld. Volmondig Ja zal dit voorstel ondersteunen.