Contact

Sinds 2009 denkt Werkgroep 150 kV/Hoogspanning Haagse Beemden actief mee met TenneT, EZ, gemeenten en andere overheden, om zoveel mogelijk bestaande knelpunten rond hoogspanningslijnen op te lossen. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers en wordt ondersteund door wijkraad het BEKOM.

Wilt u meedenken? Hebt u vragen? Uw reacties zijn van harte welkom op e-mailadres: info (apestaartje) 150kv.nl

Planning opnieuw uitgelopen: masten weg in 2024 (februari 2021)
In een virtueel overleg meldt de projectleider van TenneT dat de planning voor de Bredase verkabeling opnieuw vertraging heeft opgelopen. Oorspronkelijk ging TenneT er van uit het verkabelingsproject in maximaal achttien maanden te kunnen afronden. Inmiddels is de doorlooptijd opgelopen tot minimaal 81 maanden (zie ook de planningspagina).

Een reden voor de extra vertraging is niet bekend. Wel is duidelijk dat het technische ontwerp voor de verkabeling, dat eerder was uitgesteld tot 10 april 2020, nu pas in het najaar van 2022 wordt verwacht.

Er is ook positief nieuws:
- Alle hoogspanningsmasten in het verkabelde gebied zullen verdwijnen. Voor de GSM-antennes komen elders nieuwe masten (in de Haagse Beemden bij sportpark Ganzerik en nabij de Emerparklaan).
- Het geboorde kabeltracÚ komt niet op 10, maar op 20 meter diepte. Aan de oppervlakte is de straling daardoor nihil.
- Het boortracÚ gaat onder de huidige hoogspanningsmasten door, en komt dus niet onder tuinen van omwonenden (zie ook de projectatlas van TenneT).

 

 

Projectwebsite TenneT: verkabeling pas medio 2023 klaar (juli 2020)
TenneT heeft de website van het Bredase verkabelingsproject uitgebreid met een projectatlas. Met 'nu en straks'-foto's wordt daarop een voorproefje gegeven van hoe onze wijken er na de verkabeling uit zullen zien.

De projectatlas bracht ook een vervelende verrassing met zich mee. Het project heeft opnieuw anderhalf jaar vertraging opgelopen. Nu is de verwachting dat het medio 2023 kan worden afgerond...

 

 

Pleidooi voor behoud en hergebruik hoogspanningsmasten (september 2019)
Wethouder De Beer maakt een einde aan de onrust. De hoogspanningsmasten gaan wel degelijk weg. Hij heeft TenneT een brief gestuurd waarin hij nogmaals aangeeft dat de bestaande masten dienen te verdwijnen. Zijn er vervangende locaties nodig voor telecomproviders? Dan kunnen die via de gangbare procedure worden ingericht.

Nog geen week later ontvangt de werkgroep een hartstochtelijk pleidooi van een ruimtelijk ontwerpster. Samen met haar collega bij de gemeente Breda, zoekt ze naar oplossingen waarbij de hoogspanningsmasten toch kunnen blijven staan. Ze roept de werkgroep op om mee te denken over hergebruik, en te helpen de masten als industrieel erfgoed te behouden: "Zo zou je deze masten kunnen vergelijken met de windmolens van vroeger ten opzichte van de windturbines van nu."

EÚn voorstel voor hergebruik houdt in dat de masten worden gecamoufleerd met klimplanten, en dat aan de armen schommels komen te hangen. Zo'n schommel (met een uitzwaai van ruim 25 meter) zou levensgevaarlijk worden. En als je industrieel erfgoed wilt behouden, dan laat je het niet overwoekeren door klimplanten. De werkgroep wijst het verzoek af en houdt vast aan de toezegging van de wethouder dat alle masten zullen verdwijnen.

 

Gemeente Breda: deel van de hoogspanningsmasten blijft staan (juni 2019)
De gemeentelijke projectleider van het verkabelingsproject komt met een update. TenneT zal het technische ontwerp pas op 10 april 2020 gereed hebben. Dat is een jaar later dan eerder gecommuniceerd.

Dat is niet het enige teleurstellende nieuws vanuit de gemeente Breda: "Om de telefonische bereikbaarheid van de Haagse beemden en Wisselaar te garanderen dient een aantal masten te blijven staan. De kabels gaan dus wel onder de grond maar niet alle masten gaan verdwijnen."

Dit nieuws slaat in als een bom. Wethouder De Beer heeft immers telkens aangegeven dat alle masten zouden verdwijnen...

 

Magneetveldsterkte na verkabelen (november 2018)
Een veel gehoorde vraag is: wat is nu eigenlijk het effect van verkabelen op de magneetveldsterkte? Immers, een hoogspanningskabel onder de grond heeft ook een magneetveld. Komen we niet van de regen in de drup?

Met hulp van het RIVM/Kennisplatform EMV heeft de werkgroep zich verdiept in de magneetvelden. Voor de Haagse Beemden heeft zij een prognose gemaakt van de effecten.

De prognose bevat een viertal detailkaarten . Bovenin vindt u de indicatieve magneetveldsterktes zoals die nu zijn, onderin de sterktes zoals die vermoedelijk na de verkabeling zullen zijn.

 

TenneT en gemeente Breda: dinsdag 27 november informatieavond (november 2018)
De gemeenteraad is akkoord gegaan met de aanpassing van de begroting 2019-2022: er wordt geld beschikbaar gesteld voor de verkabeling. Het project, dat bijna een jaar in de ijskast heeft gelegen, kan weer worden opgestart.

Op dinsdag 27 november, van 19 tot 21 uur organiseren TenneT en de gemeente voor omwonenden en andere belangstellenden een informatieavond. Die wordt gehouden in buurthuis 't Kraaienest , aan de Tweeschaar 12 in Breda (tegenover winkelcentrum Heksenwiel).

Bij de start van het verkabelingsproject, in juni 2017, verwachtte TenneT nog een doorlooptijd van maximaal anderhalf jaar. Dat zou inhouden dat de masten uiterlijk in december 2018 weg zouden zijn. Maar aangezien de gemeente het project bijna een jaar heeft stilgelegd is die einddatum niet meer haalbaar. Vandaar dat onze werkgroep heel benieuwd is naar de planning van het project. Wij zullen de informatieavond met belangstelling bijwonen.

 

College Breda: verkabeling op de begroting (september 2018)
Het college van Breda heeft een leuke verrassing voor omwonenden van de 150 kV-verbindingen in de Haagse Beemden en Wisselaar. In de begroting 2019-2022 (die eind september werd gepresenteerd), is onder het kopje Investeringen alsnog een bedrag van 3,25 miljoen euro gereserveerd, om de verkabeling te kunnen uitvoeren. Als de gemeenteraad instemt met deze wijziging staat het licht op groen voor de verkabeling.

De gemeente verwacht wel een fikse vertraging bij de daadwerkelijke uitvoering: op z'n vroegst pas in 2021. Dat is (in elk geval deels) te wijten aan de gemeente zelf, die het project in februari 2018 de facto heeft stilgelegd. Het college besloot toen weliswaar om TenneT een technisch ontwerp voor de verkabeling te laten maken, maar de offerte die TenneT hiertoe uit bracht is tot dusver niet geaccordeerd door de gemeente. En dus kon TenneT niet verder.

Hopelijk krijgt het project een snelle (her)start, na een akkoord van de gemeenteraad.

 

Gezondheidsraad adviseert uitbreiding voorzorgbeleid (april 2018)
De Gezondheidsraad heeft onderzoek gedaan naar verbanden tussen hoogspanning en vormen van kanker bij kinderen. Conclusies uit eerdere onderzoeken worden niet alleen bevestigd, maar ook versterkt. Zo ziet de Gezondheidsraad al een effect op de gezondheid bij kinderen die wonen in een gebied met een veldsterkte vanaf 0,3 ÁT (het voorzorgbeleid in Nederland heeft vooralsnog alleen betrekking op een zone met een gemiddelde veldsterkte vanaf 0,4 ÁT). Nu in nieuwe onderzoeken rekening wordt gehouden met iemands woonhistorie blijken de risico's groter dan gedacht.

Daar de raad ook aanwijzingen ziet voor een oorzakelijk verband tussen magneetvelden en kinderleukemie en hersentumoren, adviseert zij het voorzorgbeleid uit te breiden tot onder meer elektrische kabels. Dat roept de vraag op: Komen omwonenden niet van de regen in de drup, bij verkabeling?

Beslist niet, verzekerde TenneT ons. Onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Holland bevestigt dit. De voorgenomen aanlegdiepte bij de verkabeling in Breda is zo diep, dat de risicozone bijna overal tot nul wordt gereduceerd.

 

BasistracÚs Wisselaar en Haagse Beemden bekend (april 2018)
In een werksessie, waaraan werd deelgenomen door vertegenwoordigers van gemeente Breda, provincie, TenneT en bewonersgroepen, zijn de basistracÚs voor de verkabeling in Wisselaar en de Haagse Beemden vastgesteld. Kort samengevat: een zo kort mogelijk tracÚ dat binnen de huidige zakelijk rechtstrook van TenneT, in een rechte lijn loopt. In dit PDF-document hebben we de tracÚs beschreven.

 

College besluit tot uitstel verkabeling? (februari 2018)
Kort voor de verkiezingen blijkt het (oude) college van VVD, D'66, PvdA en SP, een besluit te hebben genomen over de verkabelingsplannen. Het college besloot om pas:
"op het moment dat zekerheid bestaat over het daadwerkelijk van kracht worden van de wet VET en over de medefinanciering door de provincie, besluitvorming (inclusief een voorstel over de benodigde financiering), voor te bereiden om over te kunnen gaan tot daadwerkelijk verkabeling."

Voor de werkgroep komt dit besluit als een grote verrassing. Van een eis tot medefinanciering door de provincie is nooit sprake geweest. In juni 2017 beloofden vertegenwoordigers van de gemeente Breda aan minister Kamp, buiten de gemeenteraad om, dat er zou worden verkabeld in Breda. Omdat de gemeente niet wilde wachten op de invoering van de wet VET werd er zelfs een 'pilotstatus' aangevraagd. De minister verleende Breda deze status.

In juli 2017 staakte de werkgroep (op verzoek van de gemeente Breda) het verzet tegen het noordelijke tracÚ, op ÚÚn voorwaarde: dat er voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een concreet besluit zou zijn genomen tot verkabelen. Het nu genomen besluit komt op ons eerder over als een poging om de verkabeling op de lange baan te schuiven. Het moge duidelijk zijn dat onze werkgroep hier niet blij mee is. Toch wachten we de ontwikkelingen even af, voor we weer op de barricaden klimmen...

 

Gemeenteraadsverkiezingen Breda (februari 2018)
Komende maand mogen de inwoners van Breda weer naar de stembus, om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De werkgroep maakte een rondje langs de huidige fracties, en peilde de standpunten. Welke partij is er voor verkabelen? Welke partij heeft 'andere prioriteiten'? Op onze Politiek Breda-pagina geven we een overzicht.

 

Haalbaarheidsstudie verkabeling Breda bijna klaar (januari 2018)
Sinds juli 2017 is er door TenneT, gemeente Breda en vertegenwoordigers van bewonersgroepen hard gewerkt aan de uitwerking van een plan, voor de verkabeling van de hoogspanningslijnen in de Bredase woonwijken. TenneT onderzoekt de haalbaarheid van het plan, en binnenkort wordt de definitieve versie van het rapport verwacht. Spannend!

Voor wie benieuwd is... De werkgroep zette alvast de hoofdpunten van het verkabelingsplan op een rijtje. Daarnaast werd ook een voor de hand liggende vraag beantwoord: "Waarom is er niet eerder verkabeld?"

Door te klikken op de afbeelding kunt u de factsheet downloaden als PDF.

Gemeente Breda: "Intentie tot verkabelen" (juli 2017)
In een brief aan omwonenden van Bredase bovengrondse hoogspanningslijnen schreef minister Kamp dat hij die gemeente een 'pilotstatus' heeft gegeven, bij de Verkabelingsregeling. En in zijn Kamerbrief schreef hij dat Breda 'sowieso' gaat verkabelen. In tegenstelling tot wat de minister beweert is dat laatste echter nog lang niet zeker. De gemeenteraad heeft hier namelijk nog niet toe besloten. Sterker, er is zelfs nog geen onderzoek gedaan of verkabeling in Breda wel haalbaar is.

Toch is er een lichtpuntje. De gemeente Breda heeft uitgesproken in elk geval wel 'de intentie' te hebben tot verkabelen. Er wordt gekeken of de hoogspanningslijnen in Wisselaar en in de Haagse Beemden ondergronds kunnen worden gebracht (de gele lijnen op de foto).

Ambtelijke molens malen niet zo snel. Pas begin 2018 zal er een voorstel tot verkabeling naar de gemeenteraad worden gestuurd, zo is de bedoeling. Mits de gemeenteraad zich nog voor de verkiezingen van 2018 over de verkabeling kan uitspreken geeft de werkgroep de gemeente het voordeel van de twijfel, en staakt zij haar verzet tegen het noordelijke tracÚ voor de nieuwe hoogspanningsverbinding, Zuid-west 380 kV Oost.

Zodra er iets over de verkabelingsplannen te melden is zal dit worden gepubliceerd op deze website. Informatie over project Zuid-west 380 kV Oost kunt u vinden op onze andere site: www.zw380.nl.