PRIVACYREGELING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In het dossier kunnen ook gegevens worden opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, pas na jouw uitdrukkelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Het dossier is niet digitaal, en wordt in een afgesloten kast bewaard. Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen worden gebruikt:

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, minimaal 15 jaar bewaard.

Op jouw verzoek kunnen deze gegevens ook eerder worden vernietigd. Daarvoor moet je wel een verklaring ondertekenen, zodat ik kan aantonen dat ik aan de wettelijke eisen voldoe.

DE FACTUUR

Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat je deze (indien van toepassing) kunt declareren:

De boekhouder kan deze gegevens ook inzien bij het opmaken van de jaarrekening/doen van de belastingaangifte. Met de boekhouder heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.